Tim Editor

Editor-In-Chief:

Ni Made Asti Aksari, Faculty of Economics and Business, Udayana University, Bali, Indonesia

Editor:

 1. Ni Nyoman Ayu Diantini, Faculty of Economics and Business, Udayana University, Bali, Indonesia
  [Scopus ID] [Orcid ID] [Portal Garuda]
 2. Nandya Oktora, Faculty of Economics and Business, Udayana University, Bali, Indonesia
  [Scopus ID] [Google Scholar] [Orcid ID] [SINTA ID] [Portal Garuda]

Editorial Board:

 1. Ni Luh Putu Wiagustini, Faculty of Economics and Business, Udayana University, Bali, Indonesia
  [Scopus ID] [Google Scholar] [Orcid ID] [SINTA ID] [Portal Garuda]
 2. I Gusti Bagus Wiksuana, Faculty of Economics and Business, Universitas Udayana, Bali, Indonesia
  [Scopus ID] [Google Scholar] [Orcid ID] [SINTA ID] [Portal Garuda]
 3. Ni Wayan Sri Suprapti, Faculty of Economics and Business, Universitas Udayana, Bali, Indonesia
  [Scopus ID] [Google Scholar] [Orcid ID] [SINTA ID] [Portal Garuda]
 4. Ni Nyoman Kerti Yasa, Faculty of Economics and Business, Universitas Udayana, Bali, Indonesia
  [Scopus ID] [Google Scholar] [Orcid ID] [SINTA ID] [Portal Garuda]
 5. I Wayan Gede Supartha, Faculty of Economics and Business, Universitas Udayana, Bali, Indonesia 
  [Scopus ID] [Google Scholar] [Orcid ID] [SINTA ID] [Portal Garuda]
 6. I Gusti Ayu Ketut Giantari, Faculty of Economics and Business, Udayana University, Bali, Indonesia
  [Scopus ID] [Google Scholar] [Sinta ID]