I Wayan Sukadana, Prodi Ekonomi Pembangunan, Universitas Udayana, Bali, Indonesia

Ni Putu Wiwin Setyari, Prodi Ekonomi Pembangunan, Universitas Udayana, Bali, Indonesia

A.A.K. Ayuningsasi, Prodi Ekonomi Pembangunan, Universitas Udayana, Bali, Indonesia