Maulana, D., Raka Agung, I., & Elba Duta Nugraha, I. (2022). SISTEM MONITOR BUDI DAYA SARANG BURUNG WALET BERBASIS ESP32-CAM DILENGKAPI APLIKASI TELEGRAM. Jurnal SPEKTRUM, 9(1), 143-150. doi:10.24843/SPEKTRUM.2022.v09.i01.p17