Pawesi Siantika, I., Rahardjo, P., & Raka Agung, I. 2021 Jul 12. RANCANG BANGUN MODUL PRAKTIKUM SISTEM EMBEDDED BERBASIS RASPBERRY PI (MODUL 2: PENERAPAN SISTEM SEDERHANA). Jurnal SPEKTRUM. [Online] 8:2