Pawesi Siantika, I., Rahardjo, P., & Raka Agung, I. (2021). RANCANG BANGUN MODUL PRAKTIKUM SISTEM EMBEDDED BERBASIS RASPBERRY PI (MODUL 2: PENERAPAN SISTEM SEDERHANA). Jurnal SPEKTRUM, 8(2), 202-213. doi:10.24843/SPEKTRUM.2021.v08.i02.p23