Uki Atmaja, D., Indra Partha, C., & Dyana Arjana, I. (2020). DESAIN SISTEM OTOMATISASI POMPA MENGGUNAKAN PICOBOX DI PDAM KOTA DENPASAR. Jurnal SPEKTRUM, 7(3), 15-24. doi:10.24843/SPEKTRUM.2020.v07.i03.p3