Gallu Moni, Y., Nama, I., & Jumadiah, S. 2017 Nov 1. Novel Bapak, Kapan Kita Akan Berdamai? Karya Regza Sajogur: Kajian Psikologi Sastra. Humanis. [Online] 21:1