Gallu Moni, Y., Nama, I., & Jumadiah, S. (2017). Novel Bapak, Kapan Kita Akan Berdamai? Karya Regza Sajogur: Kajian Psikologi Sastra. Humanis, 21(1), 66-70. doi:10.24843/JH.2017.v21.i01.p11