Duana Sutika, I. 2021 Nov 21. Silakramaning “Aguron-Guron” Dalam Teks Cerita Bhagawan Dhomya-Adiparwa. Pustaka : Jurnal Ilmu-Ilmu Budaya. [Online] 21:2