Dewi Yulianti, N. (2019). Nilai-Nilai Karakteristik dalam Teks Sastra The History of The Life of Ajamila. Pustaka : Jurnal Ilmu-Ilmu Budaya, 19(1), 9-12. doi:10.24843/PJIIB.2019.v19.i01.p02