., J. (2020). Dinamika Penggunaan Ragam Bahasa Dialek Jawa Barat: Antara Politik dan Demokrasi. Pustaka : Jurnal Ilmu-Ilmu Budaya, 18(2), 86-88. doi:10.24843/PJIIB.2018.v18.i02.p03