Ayuni A. Loebis, R. (2020). Lagu, Kaum Muda dan Budaya Demokrasi. Pustaka : Jurnal Ilmu-Ilmu Budaya, 18(2), 81-85. doi:10.24843/PJIIB.2018.v18.i02.p02