sujaya, m. (2017). DUNIA DALAM DIRI: ASPEK LINGUISTIK SAJAK-SAJAK UMBU LANDU PARANGGI. Pustaka : Jurnal Ilmu-Ilmu Budaya, 17(1), 31-45. doi:10.24843/PJIIB.2017.v17.i01.p02