Fhanny, P., Bandiyah, B., & Pramana, G. 2020 Jul 20. Populisme Arya Wedakarna Sebagai DPD RI Dapil Bali. Jurnal Nawala Politika. [Online] 1:2