Doddy Pramana, P., Oka Karini, N., & Sudana, I. (2017). STRATEGI PEMASARAN PAKET WISATA PADA PT. CAHAYA TEDUNG ABADI HOLIDAY DENPASAR. Jurnal IPTA, 2(2), 24-28. doi:10.24843/IPTA.2014.v02.i02.p05