Kaburuan, E., Sari, Y., & Agustina, I. (2022). Sentiment Analysis on Product Reviews from Shopee Marketplace using the Naïve Bayes Classifier. Lontar Komputer : Jurnal Ilmiah Teknologi Informasi, 13(3), 150-159. doi:10.24843/LKJITI.2022.v13.i03.p02