MAHARDIKA, I Putu Permana. MAKNA EKOLOGI BUDAYA LEKSIKON PER-UNDAGI-AN BAHASA BALI. Linguistika: Buletin Ilmiah Program Magister Linguistik Universitas Udayana, [S.l.], v. 26, n. 1, p. 37--43, mar. 2019. ISSN 2656-6419. Available at: <https://ojs.unud.ac.id/index.php/linguistika/article/view/50626>. Date accessed: 04 dec. 2023. doi: https://doi.org/10.24843/ling.2019.v26.i01.p05.