Khairiyati, F., Fauziah, A., & Samiyono, S. (2021). TINJAUAN HAM INTERNASIONAL TERHADAP LESBIAN, GAY, BISEKSUAL, DAN TRANSGENDER (LGBT). Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum, 9(3), 435-445. doi:10.24843/KS.2021.v09.i03.p06