Tabriz Sulthanah, L., & Surahmad, S. (2021). ANALISIS PENYELESAIAN WANPRESTASI KONTRAK KERJA KONSTRUKSI DITINJAU DARI ASAS KESEIMBANGAN. Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum, 9(3), 470-481. doi:10.24843/KS.2021.v09.i03.p09