Triana Surya Pranatha, I., Sarjana, I., & Dedy Priyanto, I. 2017 Sep 4. PERBANDINGAN PENYELESAIAN SENGKETA KONSUMEN PADA BADAN PENYELESAIAN SENGKETA KONSUMEN KOTA DENPASAR DAN PENGADILAN NEGERI DENPASAR. Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum. [Online] :