Santi Adiyani Putri, N., Sarjana, I., & Dedy Priyanto, N. 2017 Mar 19. PELAKSANAAN PENYELESAIAN SENGKETA KONSUMEN OLEH BADAN PENYELESAIAN SENGKETA KONSUMEN DI KOTA DENPASAR. Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum. [Online] :