Ngurah Bimantara, I Gst Md, I Gusti Agung Pt Raka Agung, & Lie Jasa. " Pemanfaatan ED-255EK Embedded Education Platform sebagai Modul Praktikum Embedded System Berbasis Linux." Majalah Ilmiah Teknologi Elektro [Online], 17.2 (2018): 271-278. Web. 2 Dec. 2022