Siaka, I., Ermin, N., & Manurung, M. (2023). KONSENTRASI LOGAM Pb DAN Cd DALAM BUAH JERUK SERTA BIOAVAILABILITASNYA DALAM TANAH PERKEBUNAN JERUK DI DAERAH KINTAMANI. Jurnal Kimia (Journal Of Chemistry), , 8-15. doi:10.24843/JCHEM.2023.v17.i01.p02