Azim, M., Hariadi, P., & Yuliana, T. (2023). AKTIVITAS ANTIOKSIDAN DAN ANTIBAKTERI (Staphylococus epidermidis) EKSTRAK KULIT BUAH RENGGAK (Amomum dealbatum ) TANAMAN KHAS LOMBOK. Jurnal Kimia (Journal Of Chemistry), , 77-81. doi:10.24843/JCHEM.2023.v17.i01.p11