Yuswinarto, R., & Gunanto, E. 2021 Aug 20. ANALYSIS OF ECONOMIC ON ENVIRONMENTAL DEGRADATION IN INDONESIA. Buletin Studi Ekonomi. [Online] :