Trikajayanti, N., & Wirajaya, I. (2021). Praktik-Praktik Good Governance Pada Koperasi Simpan Pinjam Sari Amertha Dana. E-Jurnal Akuntansi, 31(12), 3111-3121. doi:10.24843/EJA.2021.v31.i12.p06