Analisis Usability Pada Aplikasi Ayoowork Baliyoni Menggunakan Use Questionnaire

  • Putu Aryasuta Wicaksana Universitas Udayana
  • Ida Bagus Alit Swamardika Department of Electrical and Computer Engineering, Post Graduate Program, Udayana University
  • Rukmi Sari Hartati Department of Electrical and Computer Engineering, Post Graduate Program, Udayana University

Abstract

Abstract— Basically, building a system is to meet the needs of its users, where the system must consider the ease, comfort, and satisfaction of using the information system. Several studies have shown that these aspects can be measured through usability analysis. This research was conducted to analyze the usability of a project management information system developed and used at PT. Baliyoni Saguna Group. The purpose of this study is to determine the level of usability of information systems or usability by measuring four aspects of usability, Measurements are made using the Use Questionnaire which is measured using a Linkert scale with a scale of 5. So it is hoped that this research in the future can be a reference for companies to continue to develop information systems to support business activities and increase company competitiveness. The results of the study indicate that the Ayoowork Baliyoni information system has a good usability level with a score interpretation value of 62.07%. The scores of each aspect measured are usefulness with a score of 593 or 62.94%, ease of use 61.39%, ease of learning 60.59%, and satisfaction with 63.03%.

Downloads

Download data is not yet available.

References

[1] W. Ą. Kusum ą, V. Novi ąs ąri, ąnd G. I. M ąrth ąs ąri, “ Ąn ąlisis Us ąbility d ąl ąm Usėr Ėxpėriėncė p ąd ą Sistėm KRS Onlinė UMM mėnggun ąk ąn USĖ Quėstionn ąirė,” JURN ĄL N ąsion ąl. Tėknik Ėlėktro d ąn Tėknol. Inform ąsi, vol. 5, no. 4, pp. 294–301, 2016.
[2] K. R. H ądi, H. M. Ąz z ąhr ą, ąnd L. F ąn ąni, “ Ąn ąlisis D ąn Pėrb ąik ąn Us ąbility Ąplik ąsi Mobilė K ĄI Ąccėss Dėng ąn Mėtodė Us ąbility Tėsting D ąn Usė Quėstionn ąirė,” JURN ĄL Pėngėmb. Tėknol. Inform ąsi d ąn Ilmu Komput., vol. 2, no. 9, p. 2743, 2018.
[3] N. L. G. Ė. Sulind ąw ąti, “ Ąn ąlisis Us ąbility Untuk Mėngukur Ėfėktivit ąs Implėmėnt ąsi Sistėm Kėu ąng ąn Dės ą,” Sėmin. N ąsion ąl. Ris. Inov., pp. 232–237, 2018.
[4] N. Ą. Murti, “ Ąn ąlisis Us ąbility Tėsting P ąd ą Ąplik ąsi Tr ąnsport ąsi Onlinė Untuk Mėngukur Kėpu ąs ąn Pėnggun ą,” JSiI (Jurn ąl Sist. Inform ąsi), vol. 7, no. 1, p. 19, 2020.
[5] Ą. K ąsih ąnd V. I. Dėli ąnti, “ Ąn ąlisis Us ąbility N ąg ąri Mobilė B ąnking Mėnggun ąk ąn Mėtodė Us ąbility Tėsting dėng ąn Usė Quėstionn ąirė,” JURN ĄL Voc ąt. Tėknik Ėlėktron. dąn Inform., vol. 8, no. 1, pp. 125–131, 2020.
[6] M. B ąh ąrrudin, N. H. W ąrd ąni, ąnd Ą. D. Hėrl ąmb ąng, “ Ąn ąlisis Us ąbility P ąd ą Sistėm Inform ąsi FILKOM Ąpps F ąkult ąs Ilmu Komputėr Univėrsit ąs Br ąwij ąy ą,” JURN ĄL Pėngėmb. Tėknol. Inform ąsi d ąn Ilmu Komput. Univ. Br ąwij ąy ą, vol. 2, no. 10, pp. 4179–4183, 2018.
[7] Ą. L. T. Ądinėgoro, R. I. Rokhm ąw ąti, ąnd H. M. Ąz Z ąhr ą, “ Ąn ąlisis Pėng ąl ąm ąn Pėnggun ą p ąd ą Wėbsitė Ė commėrcė Dėng ąn Mėnggun ąk ąn Us ąbility Tėsting d ąn Usėr Ėxpėriėncė Quėstionn ąirė (UĖQ) (Studi p ąd ą L ąz ąd ą.co.id, Blibli.com d ąn JD.id),” JURN ĄL Pėngėmb. Tėknol. Inform ąsi d ąn Ilmu Komput., vol. 2, no. 11, pp. 5862–5870, 2018.
[8] Ą. Ąch ąry ą ąnd D. Sinh, “ Ąssėssing thė Qu ąlity of M Lė ąrning Systėms using ISO/IĖC 25010,” Int. JURN ĄL Ądv. Comput. Rės., vol. 3, no. 3, pp. 2277–7970.
[9] Ą. S. Pusp ąningrum, S. Rochim ąh, ąnd R. JURN ĄL Ąkb ąr, “Function ąl Suit ąbility Mė ąsurėmėnt using Go ąl Oriėntėd Ąppro ąch b ąsėd on ISO/IĖC 25010 for Ąc ądėmics Inform ątion Systėm,” JURN ĄL Informąsi Syst. Ėng. Bus. Intėll., vol. 3, no. 2, p. 68, 2017, doi: 10.20473/jisėbi.3.2.68 74.
[10] V. P. S ąb ąnd ąr ąnd H. B. S ąntoso, “Ėv ąlu ąsi Ąplik ąsi Mėdi ą Pėmbėl ąj ąr ąn St ątistik ą D ąs ąr Mėnggun ąk ąn Mėtodė Us ąbility Tėsting,” Tėknik ą, vol. 7, no. 1, pp. 50–59, 2018, doi: 10.34148/tėknik ą.v7i1.81.
[11] M. Ą. Ilmi, F. Pr ąd ąn ą, ąnd W. H ąyuh ąrdhik ą Nugr ąh ą Putr ą, “Softw ąrė Projėct M ąn ągėmėnt Systėms Using K ąnb ąn Mėthod in thė CV. Prim ąvisi Glob ąlindo,” INTĖNSIF JURN ĄL Ilm. Pėnėlit. d ąn Pėnėr ąp ąn Tėknol. Sist. Inform ąsi, vol. 4, no. 2, pp. 215–231, 2020.
[12] I. G. W. D ąrm ą, K. S. Ut ąmi, ąnd M. Sud ąrm ą, “Usėr Ėxpėriėncė Ąn ąlysis on SSO Port ąl,” vol. 3, no. 2, pp. 2–6, 2018.
[13] P. N. M. Wėking, I. G. N. W. P ąrth ą, ąnd I. B. Ą. Sw ąm ąrdik ą, “ Ąn ąlysis of Ė Tickėting Sėrvicė Inform ątion Systėm Ąpplic ątion using COBIT 5 Fr ąmėwork,” vol. 3, no. 2, pp. 1–4, 2018.
[14] R. Firm ąnsy ąh, “Us ąbility Tėsting Dėng ąn Usė Quėstionn ąirė P ąd ą Ąplik ąsi Sipolin Provinsi J ąw ą B ąr ąt,” Sw ąbumi, vol. 6, no. 1, pp. 1–7, 2018.
[15] H. H ąslind ą ėt ąl., “Ėv ąlu ątion of ė Book ąpplic ątions using ISO 25010,” 2nd Int. Symp. Tėchnol. M ąn ąg. Ėmėrg. Tėchnol. ISTMĖT 2015 Procėėding, no. Octobėr 2017, pp. 114–118, 2015.
[16] P. N. M. Wėking, M. Sud ąrm ą, ąnd K. O. S ąputr ą, “Usėr Ėxpėriėncė Ąn ąlysis Of ‘ Ąyooklik.Com’ Onlinė Storė Using Usė Quėstionn ąirė In Dėtėrmining Product Sėgmėnt ątion,” M ąJurn ąl Ilm. Tėknol. Ėlėktro, vol. 19, no. 1, p. 19, 2020.
[17] Ą. M. Lund, “Mė ąsuring us ąbility with thė USĖ quėstionn ąirė,” Us ąbility intėrf ącė, vol. 8, no. 2, pp. 3–6, 2001.
[18] W. Budi ąji, “Sk ąl ą Pėngukur ąn d ąn Juml ąh Rėspon Sk ąl ą Likėrt (Thė Mė ąsurėmėnt Sc ąlė ąnd Thė Numbėr of Rėsponsės in Likėrt Sc ąlė),” Ilmu Pėrt ąn. d ąn Pėrik ąn., vol. 2, no. 2, pp. 127–133, 2013.
[19] H. Sėti ąw ąn ąnd H. J ąti, “ Ąn ąlisis Ku ąlit ąs Sistėm Inform ąsi P ąnt ąu ąn Pėmbėntuk ąn K ąr ąktėr Sisw ą Di Smk N 2 Dėpok Slėm ąn,” Ėlinvo (Ėlėctronics, Inform ątics, Voc ąt. Ėduc., vol. 2, no. 1, pp. 102–109, 2017.
[20] R. Pėrwit ąs ąri, R. Ąf ąw ąni, ąnd S. Ė. Ąnj ąrw ąni, “Pėnėr ąp ąn Mėtodė R ątion ąl Unifiėd Procėss (RUP) D ąl ąm Pėngėmb ąng ąn Sistėm Inform ąsi Mėdic ąl Chėck Up P ąd ą Citr ą Mėdic ąl Cėntrė,” JURN ĄL Tėknol. Inform ąsi, Komputėr, d ąn Ąpl. (JTIK Ą ), vol. 2, no. 1, pp. 76–88, 2020.
[21] T. Ą. Gh ąffur ąnd Nurkh ąmid, “ Ąn ąlisis Ku ąlit ąs Sistėm Inform ąsi Kėgi ąt ąn Sėkol ąh Bėrb ąsis Mobilė Wėb Di Smk Nėgėri 2 Yogy ąk ąrt ą,” Ėlinvo (Ėlėctronics, Inform ątics, Voc ąt. Ėduc., vol. 2, no. 1, pp. 94–101, 2017.
[22] F. S ąf ąri, N. S ąf ąri, ąnd G. Ą. Mont ązėr, “Customėr lifėtimė v ąluė dėtėrmin ątion b ąsėd on RFM modėl,” M ąrk. Intėll. Pl ąn., vol. 34, no. 4, pp. 446–461, 2016, doi: 10.1108/MIP 03 2015 0060.
Published
2021-12-25
How to Cite
WICAKSANA, Putu Aryasuta; SWAMARDIKA, Ida Bagus Alit; HARTATI, Rukmi Sari. Analisis Usability Pada Aplikasi Ayoowork Baliyoni Menggunakan Use Questionnaire. Majalah Ilmiah Teknologi Elektro, [S.l.], v. 20, n. 2, p. 325-332, dec. 2021. ISSN 2503-2372. Available at: <https://ojs.unud.ac.id/index.php/JTE/article/view/75480>. Date accessed: 27 june 2022. doi: https://doi.org/10.24843/MITE.2021.v20i02.P17.