Saputra, A., Manuaba, I., & Hartati, R. (2019). Upaya Konservasi Energi Listrik Pada Kawasan Pusat Pemerintahan Kabupaten Badung Mangunpraja Mandala. Majalah Ilmiah Teknologi Elektro, 18(1), 41-46. doi:10.24843/MITE.2019.v18i01.P06