Saputra, M., & Santiyasa, I. (2023). Sistem Monitoring Presensi Dosen Berbasis RFID Menggunakan Teknologi E-KTP. JELIKU (Jurnal Elektronik Ilmu Komputer Udayana), 12(1), 123-134. doi:10.24843/JLK.2023.v12.i01.p14